Skip to main content

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

§1 INFOMRACJE PODSTAWOWE

 1. Niniejsza Polityka stanowi podstawową informację o celach, sposobach przetwarzania oraz bezpieczeństwie Państwa danych osobowych, jako Użytkowników strony: www.synto.pl https://synto.pl/ (zwanej dalej Stroną). Ponadto zawiera informacje takie jak kto jest administratorem Państwa danych osobowych, jakie dane osobowe są przez Stronę zbierane, w jakich celach są wykorzystywane oraz jak są chronione.
 2. Polityka jest spełnieniem obowiązków informacyjnych nałożonych na administratora danych przez RODO tj. Rozporządzenie 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi dokument powiązany z Regulaminem.
 4. Definicje pojęć użytych w niniejszej Polityce Prywatności zostały zamieszczone w Regulaminie.
 5. Postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio.

§2 ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Joanna Lipska-Cybulska przedsiębiorca wpisany do Centralnej Informacji i Ewidencji o Działalności Gospodarczej pod firmą: Synto Joanna Lipska-Cybulska z siedzibą w Poznaniu (61-736), ul. Solna 27/12, NIP: 6681932764 (dalej jako: Administrator).
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem:
  1. poczty e-mail: biuro@synto.pl 
  2. telefonicznie: 691 262 354
 3. We wszelkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt na wyżej wskazany adres lub za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@synto.pl.
 4. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na używanie przez nas plików cookies (ciasteczek), administratorami danych uzyskanych na podstawie Państwa aktywności w Internecie mogą być również podmioty współpracujące z Administratorem.

§3 ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Administrator przetwarza dane:
  1. w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm),
  2. rzetelnie i uczciwie (rzetelność),
  3. w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność),
  4. w konkretnych celach i nie „na zapas” (minimalizacja),
  5. nie więcej niż potrzeba (adekwatność),
  6. z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość),
  7. nie dłużej niż potrzeba (czasowość),
  8. zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).

§4 KATEGORIE PRZETYWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator danych osobowych uprawniony jest do przetwarzania następujących danych:
  1. imię i nazwisko, nazwa przedsiębiorstwa, imię i nazwisko przedsiębiorcy, imiona i nazwiska przedsiębiorców działających w formie spółki cywilnej,
  2. nazwa firmy,
  3. adres e-mail,
  4. numer telefonu,
  5. IP komputera,
  6. informacje uzyskane dzięki Google Analitycs,
  7. inne dane w tym pozostałe dane osobowe wskazane w formularzu kontaktowym lub mailu otrzymanym od Użytkownika.

§5 CELE, PODSTAWA PRAWNA ORAZ ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Państwa dane będziemy przetwarzać w następujących celach:
  1. kontaktowych, aby udzielić Państwu odpowiedzi na wiadomość przesłaną nam bezpośrednio drogą e-mailową lub za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na Stronie (art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. c RODO),
  2. statystycznych, analitycznych oraz monitorowania ruchu na Stronie przy użyciu plików cookies (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  3. świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  4. wykonywanie umowy zawartej z Użytkownikiem w zakresie świadczenia usług prawnych – (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  5. rozpatrywania składanych skarg i reklamacji oraz optymalizacji świadczeń Synto zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem Synto (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającym na należytym prowadzeniu działalności gospodarczej,
  6. podejmowanie innych działań wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Synto ze szczególnym uwzględnieniem działań reklamowych i marketingowych – podstawą przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust.1 lit. a RODO) lub prawnie uzasadniony interes Synto (art. 6 ust. lit. f RODO).
 2. Przetwarzamy Państwa dane w następujących zakresach:
  1. w przypadku przesłania nam wiadomość e-mail – będziemy przetwarzać dane, w zakresie danych, które będą w niej zawarte. Przekazanie nam danych w e-mailu następuje dobrowolnie. W każdym czasie można zwrócić się do nas z prośbą o usunięcie tych danych.
  2. W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego na naszej stronie – będziemy przetwarzać dane w postaci Państwa adresu e-mail, imienia oraz numeru telefonu. Podanie tych danych stanowi warunek udzielenia przez nas odpowiedzi na Państwa zapytanie.
  3. pozostałe dane, które Administrator przetwarza to adres IP i inne dane zapisywane w plikach cookies, które służą Administratorowi do analizy korzystania przez Państwa i innych użytkowników Strony. Przetwarzanie danych w tym zakresie może zostać wstrzymane po złożeniu przez Państwa sprzeciwu.

§6 ODBIORCY DANYCH ORAZ ZAMIAR PRZEKAZYWANIA DANYCH

 1. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty trzecie, z usług których Administrator korzysta w celu przetwarzania danych oraz obsługi Użytkownika.
 2. Podmiotami tymi mogą być: dostawcy oprogramowanie do analizy ruchu na naszej Stronie (np. Google Analytics), dostawca hostingu dla Administratora, dostawca poczty elektronicznej, operator telefoniczny, biuro rachunkowe, dostawcy systemów do zarządzania fakturami, współpracujący radcy prawni, adwokaci, doradcy podatkowi, doradcy restrukturyzacyjni, a także informatycy, firmy kurierskie i pocztowe.
 3. W ramach działalności marketingowej (reklamowej) Administrator korzysta z usług podmiotów trzecich, które stosują w Sklepie Internetowym pliki cookies lub funkcje marketingowe zbliżone do cookies.
 4. Państwa dane przekazujemy wyłącznie podmiotom umiejscowionym w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i przez to podlegającym surowym przepisom unijnym o ochronie danych, lub takim, które wiąże odpowiedni standard bezpieczeństwa.
 5. Państwa dane nie są przekazywane do Państw trzecich tj. spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowych.

§7 TERMIN PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne dla celów określonych w niniejszej Polityce prywatności i/lub w celu spełnienia wymogów prawnych oraz regulacyjnych.
 2. Po okresie wskazanym w punkcie 1 niniejszego paragrafu Administrator bezpiecznie usunie Państwa dane osobowe, o ile ich przetwarzanie nie będzie konieczne w oparciu o inną podstawę prawną.
 3. W przypadku działań marketingowych dane osobowe będą przetwarzane do czasu wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości o takiej treści, ale również w przypadku uznania, że został zrealizowany prawnie uzasadniony interes Administratora.

§8 PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

 1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych przysługują Państwu następujące prawa:
  1. dostępu do treści swoich danych,
  2. prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
  3. prawo do przenoszenia danych,
  4. prawo wniesienia sprzeciwu,
  5. prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie, chyba że przetwarzanie Państwa danych odbywa się w celu wykonywania umowy przez Administratora, w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
 2. Mają Państwo także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 3. Więcej informacji w przedmiocie ochrony danych osobowych mogą Państwo otrzymać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: www.uodo.gov.pl

§9 BEZPIECZEŃSTWO

 1. Administrator wprowadza różne środki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika.
 2. Bezpieczne korzystanie z oferowanych usług zapewniają stosowane systemy oraz procedury chroniące przed dostępem oraz ujawnieniem danych osobom niepożądanym.
 3. Stosowane przez Administratora systemy oraz procedury są regularnie monitorowane w celu wykrycia ewentualnych zagrożeń. Pozyskane przez Administratora dane osobowe przechowywane są w systemach komputerowych, do których dostęp jest ściśle ograniczony.

§10 PLIKI COOKIES

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym, czyli Państwa komputerze, laptopie lub smartfonie, w zależności od rodzaju urządzenia wykorzystywanego do oglądania Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Możecie Państwo samodzielnie zadecydować o formie wykorzystania cookies – ustawienia te są dostępne w każdej przeglądarce internetowej.
 2. Pliki cookies służą przede wszystkim Państwa wygodzie – dzięki ich użyciu, znacznie skraca się czas ładowania strony podczas kolejnych odwiedzin.
 3. Cechy plików cookies:
  1. dostosowują zawartość stron internetowych serwisu do Użytkownika. Optymalizują poruszanie Użytkownika na stronie, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie, za pomocą, którego wyświetlana jest strona i tak ustawić jej parametry, by nawigacja nie sprawiała problemów i zoptymalizowana pod względem indywidualnych potrzeb Użytkownika.
  2. pozwalają wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb;
  3. tworzą statystyki, dzięki którym Administrator wie, które treści cieszą się zainteresowaniem Użytkowników. Pozwala to na ciągłe ulepszanie strony i taką konstrukcję treści, która będzie odpowiadała osobom odwiedzającym stronę.
  4. pozwalają na wielokrotne wykorzystanie opcji logowania przez Użytkownika, co jest dla Ciebie dużo wygodniejsze, gdyż podczas przemieszczania się po stronie i wielokrotnych odwiedzin nie jesteś zmuszony do każdorazowego wpisywania loginu i hasła.
 4. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. Użytkownik może w każdym momencie usunąć pliki cookies.
 6. Wprowadzone przez użytkownika ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności Strony, znacznie utrudniając swobodne korzystanie ze wszystkich jego opcji.
 7. Pliki cookies są zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Strony reklamodawców oraz innych partnerów. Użytkownik, jednakże w każdej chwili może je usunąć.
 8. Więcej szczegółowych informacji na temat plików cookies w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 9. Jeżeli masz wątpliwości, co do ustawień plików cookies, skontaktuj się z operatorem swojej przeglądarki internetowej.
 10. Jeżeli nie zgadzasz się na wykorzystywanie cookies przez Stronę, opuść ją lub aktywuj odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.

§11 ZMIANY POLITYKI COOCKIES

 1. Administrator oświadcza, iż ma prawo do dokonania zmian niniejszego dokumentu z ważnych powodów, m.in.:
  1. zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie RODO, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na prawa i obowiązki Administratora lub prawa i obowiązki podmiotu danych,
  2. rozwój funkcjonalności lub usług elektronicznych spowodowany postępem technologii internetowej, w tym wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych, technologicznych lub technicznych na Stronie Internetowej, mające wpływ na zakres niniejszej Polityki prywatności.
 2. O wszelkich zmianach Administrator zobowiązuje się poinformować Użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem, pozwalającym na zapoznanie się z treścią zmienionego dokumentu, np. poprzez umieszczenie tekstu jednolitego Polityki prywatności na stronie głównej Serwisu Internetowego.
Call Now Button