Skip to main content

REGULAMIN

 

§1 DEFINICJE

 1. Usługodawca – podmiot świadczący Usługi, tj. Synto Joanna Lipska-Cybulska z siedzibą w Poznaniu (61-736) przy ul. Solnej 27/12, NIP: 6681932764 (dalej również jako: Synto),
 2. Polityka Prywatności – dokument opisujący sposób przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych przez Usługodawcę stanowiący uzupełnienie Regulaminu,
 3. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług przez Synto.
 4. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem www.synto.pl służąca do świadczenia usług elektronicznych.
 5. Sklep Internetowy – prowadzony przez Usługodawcę sklep za pośrednictwem Serwisu.
 6. Umowa – umowa o świadczenie Usług zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem na warunkach określonych w Regulaminie.
 7. Formularz Kontaktowy – formularz, za pomocą którego Użytkownicy Serwisu internetowego zamieszczają zapytania związane z produktami zamieszczonymi na stronie internetowej.
 8. Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o Regulamin.
 9. Użytkownik – osoba korzystająca z Usług na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 10. Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość) poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywaniem danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej.

§2 WSTĘP

 1. Niniejszy dokument określa warunki dostępu i korzystania ze strony internetowej, zwany dalej Regulaminem.
 2. Regulamin określa ogólne warunki realizacji przez Usługodawcę Usług świadczonych drogą elektroniczną w zakresie wskazanym w Serwisie, na zasadach każdorazowo określanych indywidualnie z danym Użytkownikiem oraz na podstawie Regulaminu, jak również dostępu do Serwisu na podstawie Regulaminu.
 3. Serwis jest administrowany przez Usługodawcę.
 4. Regulamin udostępniany jest przez Usługodawcę nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także na żądanie Użytkownika w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 5. Użytkownik może skorzystać z Usług dopiero po uprzednim zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

W przypadku braku akceptacji Regulaminu lub Polityki Prywatności przez Użytkownika, nie powinien on korzystać z Usług.

§3 OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. W celu skorzystania z Usług, po stronie Użytkownika muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne:
  1. urządzenie z dostępem do sieci internetowej,
  2. zainstalowana i zaktualizowana wersja odpowiedniej przeglądarki internetowej,
  3. aktywne konto poczty elektronicznej (email).
 2. Do pełnego oraz prawidłowego korzystania z funkcjonalności Serwisu zalecane jest włączenie w przeglądarce obsługi plików „cookies”.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem, przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.
 4. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne z zastrzeżeniem możliwych kosztów transmisji danych, które wynikają z umów zawieranych przez Użytkownika z operatorami telekomunikacyjnych lub innymi dostawcami Internetu oraz z zakresu takiej transmisji danych.
 5. Zabrania się korzystania z Usług w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego.
 6. Synto nie zamieszcza w ramach Serwisu ofert składanych w formie elektronicznej.
 7. Serwis oraz jego elementy, w tym projekt, grafiki i treści, chronione są prawem autorskim i/lub innymi prawami dotyczącymi własności intelektualnej. Elementy te nie mogą być przez Użytkownika reprodukowane, rozpowszechniane lub publikowane, częściowo lub w całości bez zgody Synto.
 8. Synto świadczy Usługi polegające na:
  1. umożliwieniu zapoznania się Użytkownika z zakresem działań podejmowanych przez Synto w związku z prowadzoną działalnością prawniczą, doradztwa prawnego i gospodarczego, szkoleniową oraz edukacyjną,
  2. doradztwie prawnym i gospodarczym i prowadzeniu szkoleń.
 9. Regulamin stanowi podstawę do świadczenia przez Synto usług, o których mowa w pkt. 1) i 2) powyżej.

§4 POMOC PRAWNA, DORADCTWO PRAWNE I GOSPODARCZE, PROWADZENIE SZKOLEŃ

 1. W przypadku świadczenia przez Synto Usług związanych ze świadczeniem pomocy prawnej, doradztwa prawnego i gospodarczego, szkoleń zastosowanie mają postanowienia niniejszego paragrafu, chyba że Użytkownik wraz z Synto w osobnej umowie ustalili inne zasady współpracy.
 2. Użytkownik zleca wykonaniu Usługi następuje poprzez kontakt telefoniczny lub elektroniczny.
 3. Usługi są świadczone od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego, którego dotyczyć będzie świadczona pomoc prawna lub doradztwo prawne i gospodarcze, zaś w przypadku takiej konieczności również do doprecyzowania wszelkich kwestii koniecznych do prawidłowego wykonania Usługi przez Synto.
 5. Usługi dotyczące pomocy prawnej, doradztwa prawnego i gospodarczego, a także szkoleń uzależnione są od podpisania przez Synto oraz Użytkownika umowy, w której ustalone będą wzajemne zobowiązania, wynagrodzenie Synto oraz inne istotne warunki konieczne do podjęcia działań przez Synto.
 6. Świadczenie Usługi jest płatne z góry.
 7. Korzystanie z Serwisu nie jest bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez Synto.
 8. Użytkownik upoważnia Synto do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy oraz do wystawienia faktury elektronicznej. Na żądanie Użytkownika może zostać wystawiona faktura papierowa.
 9. Synto rozpoczyna świadczenie usługi pomocy prawnej lub doradztwa prawnego i gospodarczego w momencie uzyskania wiedzy o zrealizowaniu przez Użytkownika płatności wynagrodzenia należnego Synto.
 10. Jeżeli wynagrodzenie Synto ustalone na podstawie wstępnych ustaleń dotyczących zagadnienia prawnego lub biznesowego okaże się być znacząco niewspółmierne do koniecznego nakładu pracy lub niewystarczające do rozwiązania sytuacji prawnej lub biznesowej Użytkownika, Synto zaproponuje zmianę wynagrodzenia za wykonanie Usługi. Użytkownik, który nie godzi się ze zmianą wynagrodzenia, może odstąpić od Umowy.
 11. Synto może zlecić wykonanie Usług podwykonawcy, jeżeli nie wpłynie to na jakoś jej wykonania. Synto ponosi wówczas wobec Użytkownika odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie za działania i zaniechania osób, z pomocą których wykonuje swoje zobowiązania lub którym ich wykonanie powierza.

Synto jest uprawnione do ujawnienia lub powołania się na fakt współpracy z Użytkownikiem.

§5 REKLAMACJE

 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej Usług.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Użytkownika oraz wskazanie uzasadnionych zastrzeżeń i uwag do Usług.
 3. Reklamacje można składać wysyłając wiadomość na adres e-mail: biuro@synto.pl lub listownie na adres siedziby Synto.
 4. Reklamacja powinna zostać złożona nie później niż w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia, będącego przedmiotem reklamacji.
 5. Synto rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych, chyba że Użytkownik nie opisał przedmiotu i zakresu reklamacji w sposób umożliwiający jej rozpatrzenie lub nie podał danych umożliwiających identyfikację Użytkownika. W takim przypadku, termin na rozpatrzenie reklamacji biegnie od dnia, w którym Użytkownik dostarczył Synto brakujące informacje.
 6. Odpowiedź na reklamację Synto kieruje na adres wskazany przez Użytkownika w jego zgłoszeniu reklamacyjnym.

§6 KONSUMENCI

 1. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu przepisów prawa może odstąpić od Umowy zawartej z Synto na podstawie przepisów prawa, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
 2. Termin określony w pkt. 1 niniejszego paragrafu uznaje się za zachowany, jeśli przed jego upływem Użytkownik wyśle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

§7 ZMIANA REGULAMINU

 1. Synto jest uprawnione do zmiany Regulaminu w przypadku zmian prawnych, zmiany sposobu świadczenia usług, zmiany formy działalności Synto, jak również w przypadku zmian technicznych związanych ze stosowaną infrastrukturą informatyczną.
 2. Zmiana Regulaminu jest skuteczna w terminie 14 dni od dnia opublikowania zmiany.
 3. Każda zmiana Regulaminu, o ile Użytkownik jest Konsumentem, powinna zostać przez niego potwierdzona. W przypadku braku akceptacji zmian, Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z Serwisu od momentu zmiany Regulaminu, zaś w pozostałym zakresie obowiązuje go wersja Regulaminu w brzmieniu aktualnym na moment świadczenia Usług na jego rzecz przez Synto.

§8 KONTAKT

 1. Użytkownik posiada możliwość kontaktu z Usługodawcą za pomocą Formularza Kontaktowego zamieszczonego w Serwisie.
 2. Dostęp do formularza kontaktowego jest możliwy na głównej stronie Serwisu poprzez wybranie zakładki „Kontakt”.
 3. Kontakt Użytkownika z Usługodawcą jest możliwy za pośrednictwem formularza kontaktowego po uzupełnieniu:
  1. pola oznaczonego jako „Mam na imię” o zwrot, którym Usługodawca ma się posługiwać w dalszej korespondencji z Użytkownikiem,
  2. pola oznaczonego jako „Mój email” o adres mailowy, na który Usługodawca ma kierować dalszą korespondencję z Użytkownikiem,
  3. pola oznaczonego jako „Mój telefon” o numer telefonu, na który Usługodawca może kontaktować się z Użytkownikiem,

pola oznaczonego „Twoja Wiadomość” o właściwą treść kontaktu lub zapytania Użytkownika do Usługodawcy.

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Regulaminu jest prawo polskie.
 2. Umowy zawierane są w języku polskim.
 3. Spory powstałe pomiędzy Synto a Użytkownikiem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Synto.
 4. Polityka Prywatności znajdująca się poniżej stanowi integralną część Regulaminu.
Call Now Button