Skip to main content

Po ogłoszeniu upadłości Getin Noble Banku S.A. przez Sąd Rejonowy w Warszawie w dniu 20 lipca 2023 r. dla wielu posiadaczy kredytów denominowanych lub indeksowanych we franku szwajcarskim nastała zasadnicza zmiana reguł dochodzenia swoich należności od banku. Jeżeli kredytobiorca przed ogłoszeniem upadłości Getin Noble Banku wytoczył przeciwko niemu powództwo o zapłatę i (lub) unieważnienie umowy kredytowej, postępowanie to zostanie przez sąd zawieszone, jako dotyczące roszczenia związanego z masą upadłości.

Co daje zgłoszenie wierzytelności?

Frankowicze nie mają już możliwości skutecznego dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania cywilnego. Po ogłoszeniu upadłości jedynym sposobem dochodzenia swoich roszczeń jest zgłoszenie wierzytelności do syndyka. W ten sposób wierzyciel staje się uczestnikiem postępowania upadłościowego i będzie brał udział w podziale środków masy upadłości. Innymi słowy, jeśli kredytobiorca chce odzyskać swoje pieniądze, musi dokonać zgłoszenia wierzytelności.

Jak zgłosić wierzytelność za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych?

Od 1 grudnia 2021 r. postępowania upadłościowe i restrukturyzacje prowadzone są w formie elektronicznej na pośrednictwem systemu teleinformatycznego – Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ). Kredytobiorca nie ma możliwości zgłoszenia swojej wierzytelności syndykowi na papierze, z pominięciem systemu teleinformatycznego. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności można dokonać jedynie online. W pierwszej kolejności wierzyciel musi założyć konto w systemie z użyciem profilu zaufanego. Ponadto, musi skorzystać ze wzoru zgłoszenia wierzytelności. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać za pomocą dedykowanemu formularza 30048 – Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym (Upadłość przedsiębiorcy/ Pisma w postępowaniu po ogłoszeniu upadłości/ Pisma związane z listą wierzytelności).

Formularz zgłoszenia wierzytelności nie jest jednak dostosowany do upadłości banku. Przewiduje jedynie 4 kategorie w ramach pola „Kategoria do której wierzytelność ma być zaliczona”. Celem prawidłowego zgłoszenia wierzytelności należy dodać zewnętrzny plik z prawidłowym wskazaniem kwot w kategoriach należności. Należność główną należy umieścić w kategorii trzeciej, podkategorii czwartej, natomiast odsetki należy zaliczyć do kategorii czwartej, podkategorii pierwszej. Konieczne jest również dodanie obszernego uzasadnienia zgłoszenia wierzytelności, by syndyk nie odmówił jej umieszczenia na liście wierzytelności. W tym celu warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika.

To jednak nie koniec przeszkód, z którym wierzyciel samodzielnie zgłaszający swoją wierzytelność musi się mierzyć. KRZ posiada limity pojemnościowe. Chcąc podpisać pismo, którego łączny rozmiar wynosi 10 MB wystarczające jest użycie podpisu zaufanego. Natomiast, gdy łączny rozmiar pisma przekracza 10MB, co jest niezwykle częste z uwagi na rozmiar załączników dołączanych do pisma, konieczny jest podpis podpisem kwalifikowanym.

Oryginały do Syndyka

Gdy już wierzycielowi uda się skutecznie samodzielnie wysłać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego swoje zgłoszenie wierzytelności do syndyka, na podstawie art. 216a p.u. jest on zobowiązany, bez wzywania, w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia wierzytelności przesłać oryginały dokumentów załączonych do pisma w KRZ na adres syndyka. Jednakże, dotyczy to tylko sytuacji, gdy wierzyciel samodzielnie dokonuje zgłoszenia swojej wierzytelności. Jeżeli zgłasza on swoją wierzytelność za pośrednictwem profesjonalnego pełnomocnika (radcy prawnego lub adwokata), nie musi tego czynić. Pełnomocnik, zgłaszając wierzytelność, automatycznie dokonuje uwierzytelnienia załączonych do niego dokumentów, zwalniając wierzyciela z obowiązku przekazania oryginałów do syndyka.

Zgodnie z obwieszczeniem o ogłoszeniu upadłości Getin Noble Banku wierzyciele mają 30 dni od dnia dokonania obwieszczenia w KRZ, na zgłoszenie swojej wierzytelności tj. do 19 sierpnia 2023 r. Jeżeli wierzyciel nie zgłosi swojej wierzytelności w wyznaczonym terminie, jest zobowiązany uiścić dodatkową opłatę za spóźnione zgłoszenie w postaci zryczałtowanych kosztów w wysokości 1010,49 zł.

Oświadczenie o potrąceniu

Nasi klienci często pytają nas czy muszą złożyć oświadczenie o potrąceniu. W przypadku unieważnienia umowy kredytowej, zgodnie z teorią dwóch kondykcji, roszczenia banku oraz kredytobiorcy traktowane są samodzielnie. Bankowi przysługuje roszczenie o zwrot wypłaconego kapitału, kredytobiorcy o zwrot wszystkich świadczeń spełnionych w wyniku wykonania nieważnej umowy kredytowej. Przykładowo, jeżeli bank wypłacił kredytobiorcy 400.000,00 zł, ma roszczenie o zwrot tej kwoty. Tak samo kredytobiorca, jeśli wpłacił do banku w wyniku wykonania umowy 300.000,00 zł ma roszczenie o zwrot tej kwoty. W przypadku niezłożenia oświadczenia o potrąceniu, syndyk ma obowiązek dochodzenia zwrotu kwoty 400.000,00 zł.

Złożenie oświadczenia o potrąceniu skutkuje umorzeniem dwóch długów do wysokości długu niższego. W tym wypadku, zestawiając ze sobą kwotę 400,000,00 zł wypłaconych przez Bank z tytułu umowy kredytowej, z 300.000,00 wpłaconymi przez frankowicza, w przypadku złożenia oświadczenia o potraceniu, syndyk może skutecznie dochodzić jedynie kwoty 100,000.00 zł. W celu potrącenia kredytobiorca musi złożyć oświadczenie o potraceniu nie później niż wraz ze zgłoszeniem wierzytelności.

Co się dzieje po zgłoszeniu wierzytelności?

Po zgłoszeniu wierzytelności do syndyka nastąpi ustalanie listy wierzytelności. Na jej podstanie syndyk ustali uczestników postępowania upadłościowego, którzy otrzymają zaspokojenie z masy upadłości. W przypadku, gdy po obwieszczeniu przez syndyka o ustaleniu ostatecznej listy wierzytelności, wierzyciel nie znajdzie na niej swojej wierzytelności lub jego wierzytelność zostanie uznana w niższej wysokości, może odwołać się od decyzji syndyka. W ciągu dwóch tygodni od dnia obwieszczenia, wierzyciel ma prawo złożyć do sędziego-komisarza sprzeciw. Jeżeli sędzia-komisarz oddali sprzeciw, wierzycielowi przysługuje zażalenie do sądu upadłościowego.

Potrzebujesz pomocy w zgłoszeniu wierzytelności? Napisz do nas! Nasi eksperci zrobią to za Ciebie!

Call Now Button